Algemene voorwaarden

WEBSITEVOORWAARDEN

 1. DOOR DEZE WEBSITE TE BETREDEN EN TE GEBRUIKEN ERKENT U EN GAAT U AKKOORD MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MOET U HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONMIDDELLIJK STOPZETTEN.
   
 2. DOOR HET BETREDEN VAN DEZE WEBSITE ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DEZE WEBSITE ALLEEN ZAL WORDEN GEÏNTERPRETEERD EN GEËVALUEERD VOLGENS HET NEDERLANDSE RECHT. ALS U DEZE WEBSITE VANUIT ANDERE RECHTSGEBIEDEN GEBRUIKT, BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR DE NALEVING VAN ALLE TOEPASSELIJKE LOKALE WETTEN. INBEV NEDERLAND GEEFT GEEN GARANTIE DAT HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE GESCHIKT IS VOOR LOCATIES BUITEN NEDERLAND. ALLE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT INFORMATIE OVER PRODUCTEN EN DIENSTEN, IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP DE ACTIVITEITEN VAN INBEV NEDERLAND.
   
 3. InBev Nederland of een tot de AB InBev groep behorende vennootschappen is de eigenaar van de auteursrechten op deze website en geen enkel deel van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, audio of video, mag op enigerlei wijze of voor enigerlei doel worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InBev Nederland, behalve zoals hierin voorzien. Zonder dat InBev Nederland hierbij op enige wijze afstand te doen van enige van de voorgaande rechten, mag u één kopie van het materiaal op deze website downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen verwijdert of wijzigt. De wijziging of het gebruik van het materiaal op deze website voor andere doeleinden schendt de wettelijke rechten van InBev Nederland of een tot de AB InBev groep behorende vennootschappen.
   
 4. Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat uw gebruik op eigen risico is en dat geen van de partijen die betrokken zijn bij de creatie, productie of levering van deze website aansprakelijk zijn (in de mate dat dergelijke beperking van aansprakelijkheid niet wettelijk verboden is) voor enige directe, incidentele, gevolg-, indirecte of punitieve schade, of enige andere verliezen, kosten of uitgaven van welke aard dan ook (met inbegrip van juridische kosten, honoraria van deskundigen of andere uitgaven) die zich zouden kunnen voordoen, direct of indirect, door de toegang tot, het gebruik van of het surfen op deze website of door het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot iets dat wordt veroorzaakt door virussen, bugs, menselijk handelen of inactiviteit of een computersysteem, telefoonlijn, hardware, software of programmastoringen, of andere fouten, storingen of vertragingen in computertransmissies of netwerkverbindingen.
   
 5. Hoewel de specificaties, kenmerken, illustraties, apparatuur en andere informatie op de website gebaseerd zijn op actuele informatie, en hoewel InBev Nederland alle redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat al het materiaal op deze website correct is, kan de nauwkeurigheid ervan niet worden gegarandeerd en geeft InBev Nederland geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Alle inhoudelijke informatie en materialen op deze website worden u verstrekt "AS IS”, ZONDER ENIGE GARANTIE, IMPLICIET OF UITDRUKKELIJK, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BIJZONDERLIJK DOEL, TITEL EN GARANTIE VAN NIET-OVERTREDING.
   
 6. Plaats op deze website geen pornografisch, obsceen, godslasterlijk, lasterlijk, bedreigend, onwettig of ander materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou kunnen worden beschouwd, aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, het overmatig of onverantwoordelijk gebruik van alcohol zou kunnen bevorderen, of anderszins in strijd zou kunnen zijn met enige wet of regelgeving. Niettegenstaande het feit dat InBev Nederland of andere partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van deze website, overdrachten, berichten, discussies of chats kunnen controleren of beoordelen, erkennen InBev Nederland en alle partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van deze website, geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot vorderingen wegens laster, smaad, laster, obsceniteit, pornografie, godslastering of een verkeerde voorstelling van zaken. InBev Nederland zal het recht hebben om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving enig materiaal te verwijderen dat deze Algemene Voorwaarden schendt of op een andere manier verwerpelijk is.
   
 7. Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat elke communicatie of elk materiaal dat u naar deze website of InBev Nederland stuurt, op welke manier en om welke reden dan ook, niet zal worden behandeld als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk. Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat, als tegenprestatie voor uw toegang tot en overdracht van materiaal naar deze website, alle rechten (zowel wettelijke als nuttige) van auteursrechtelijke aard die voortvloeien uit of bestaat in enige communicatie of materiaal waarin dergelijke ideeën, concepten, technieken, procedures, methoden, systemen, ontwerpen, plannen of grafieken zijn opgenomen, worden overgedragen aan InBev Nederland. U gaat ermee akkoord dat u geen enkel recht hebt op enige vorm van betaling of royalty in het geval dergelijk materiaal door InBev Nederland wordt gebruikt, waar en wanneer dan ook, en om welke reden dan ook.
   
 8. InBev Nederland heeft het recht om uw toegang tot deze website te allen tijde te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden. InBev Nederland mag ook te allen tijde, naar eigen goeddunken, deze website of een deel ervan stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving en u gaat ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn ten aanzien van u of enige derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot deze website.
   
 9. InBev Nederland mag wijzigingen aanbrengen in de informatie en de inhoud van deze website en dit op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving. We zullen niet verantwoordelijk zijn voor enig schadelijk vertrouwen dat u op deze website of de inhoud ervan stelt.
   
 10. Wanneer u deze website wenst te gebruiken, wenst deel te nemen aan wedstrijden en enquêtes of andere communicatie met ons, kunnen we u vragen om ons persoonlijke informatie te verstrekken. Voor informatie over hoe InBev Nederland uw persoonlijke gegevens gebruikt en beschermt, kunt u ons privacy beleid op deze website raadplegen.
   
 11. Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat elke naam, elk logo, handelsmerk of servicemerk op deze website eigendom is van of gelicentieerd is door InBev Nederland of een tot de AB InBev groep behorende vennootschappen en niet door u mag worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. InBev Nederland zal haar intellectuele eigendomsrechten agressief afdwingen en gerechtelijk vervolgen. Geluid, afbeeldingen, grafieken, tekst, video, informatie of afbeeldingen van plaatsen of personen zijn ofwel eigendom van InBev Nederland of worden op deze website gebruikt met toestemming. Uw gebruik van deze materialen is verboden, tenzij dit specifiek voorzien is op de website. Elk ongeoorloofd gebruik van deze materialen kan leiden tot boetes of schadevergoedingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze in verband met de schending van handelsmerken, auteursrechten, privacy en publiciteitsrechten.
   
 12. Hoewel deze website gelinkt kan worden aan andere websites, houdt dit, rechtstreeks noch onrechtstreeks, geen enkele goedkeuring, vereniging, sponsoring, goedkeuring of verbondenheid met de gekoppelde website in, tenzij dit specifiek wordt vermeld. Door deze website te betreden, erkent en aanvaardt u dat InBev Nederland niet alle websites die gelinkt zijn aan deze website heeft gecontroleerd en niet verantwoordelijk is voor de inhoud van enige off-site pagina's of enige andere website die gelinkt is aan deze website. Uw link naar enige andere off-site pagina's of andere websites is op eigen risico.
   
 13. U gaat ermee akkoord InBev Nederland (voor zover wettelijk is toegestaan) te vrijwaren van en te vrijwaren tegen elke inbreuk door u op deze Algemene Voorwaarden en elke vordering of eis die door een derde partij tegen InBev Nederland wordt ingesteld als gevolg van uw gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle vorderingen, acties, procedures, verliezen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, kosten, uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische kosten en uitgaven) hoe dan ook geleden of opgelopen door InBev Nederland als gevolg van uw schending van deze Algemene Voorwaarden.
   
 14. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt bevonden, om welke reden dan ook, dan zal dergelijke bepaling als niet toepasselijk worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden blijven bestaan en volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.
   
 15. InBev Nederland en haar agenten zijn niet verantwoordelijk voor technische, hardware- of softwarefouten van welke aard ook, verlies of onbeschikbaarheid van netwerkverbindingen van mislukte, onvolledige, gecorrumpeerde of vertraagde computeroverdrachten die het vermogen van een deelnemer om deel te nemen aan een wedstrijd kunnen beperken.
   
 16. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse rechten u onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. Als u deze website vanuit een ander land gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. InBev Nederland, haar filialen en/of partners garanderen niet dat het materiaal op deze website geschikt is voor landen buiten Nederland.
   
 17. InBev Nederland behoudt zich het recht voor om deze wettelijke informatie te allen tijde en om welke reden dan ook te herzien en behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting, de informatie op deze website te wijzigen. Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door dergelijke herzieningen. Wij raden u aan deze pagina van de website regelmatig te bezoeken om deze voorwaarden te bekijken.
   
 18. Bedrijfsgegevens:


InBev Nederland NV,

Ceresstraat 1,

4811 Breda / Noord-Brabant

Nederland

003176 525 2424

© 2020 Inbev Nederland. Alle rechten voorbehouden. Gelieve verantwoord te drinken.

General Terms and Conditions

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1. Wij/ons:

InBev Nederland NV - Adres: Ceresstraat 1 4811 Breda – KVK- nummer: 20080399

1.2. Klant:

Een persoon die zich registreert op de Website.

1.3. Koper:

Een Klant die een Aankoop doet via de Website als Klant Consument

1.4. Klant Consument:

U bent een natuurlijke persoon en handelt met ons voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten Uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

1.5. Website/Webwinkel:

 

1.6. Registratie:

De registratie op onze Website volgens de registratieprocedure bedoeld in artikel 3.

1.7. Producten:

De Producten die wij te koop aanbieden via onze Webwinkel

1.8. Aankoop:

Elke aankoop van Producten via de Webwinkel.

1.9. Levering:

Het ogenblik dat de goederen worden overhandigd aan de Koper

1.10. Zichtbaar gebrek:

Een gebrek in een verkochte zaak dat zichtbaar is voor de Koper op het ogenblik van de levering.

1.11. Verborgen gebrek:

Een gebrek in een verkochte zaak die al bestond voordat de zaak verkocht is maar die voor de Koper niet zichtbaar is op het moment van de levering.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Omdat we het belangrijk vinden om goede afspraken met u te maken wanneer u via onze website producten aankoopt, hebben we deze algemene voorwaarden geschreven. Die voorwaarden zijn van toepassing op onze relatie en dit vanaf uw aankoop. Daarom wordt u reeds bij de aankoop uitdrukkelijk gevraagd uw akkoord te bevestigen met de kennisname van en uw voorbehoudloos akkoord met deze algemene voorwaarden. Kunt u die voorwaarden niet aanvaarden, dan hebben we daar alle begrip voor. Van onze zijde kunnen we u maar een aankoop toestaan eens u onze voorwaarden heeft aanvaard.

2.2. Deze voorwaarden zijn niet definitief en daarom behouden wij ons het recht voor om deze algemene voorwaarden periodiek te wijzigen. Omwille daarvan zal voorafgaand aan elke aankoop die u doet opnieuw gevraagd worden om de algemene voorwaarden te lezen en te aanvaarden. Door die aanvaarding zorgt u er voor dat de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldt zowel voor wat betreft de bepalingen omtrent de Aankoop als de bepalingen inzake uw account.

ARTIKEL 3 REGISTRATIE

 

3.1 Om via de Webwinkel Producten te kunnen aankopen, dient U zich voorafgaand te Registreren. De Registratieprocedure wordt nader toegelicht op de Website.

3.2 U mag zich slechts eenmaal Registreren en ontvangt daarbij unieke logingegevens. Deze logingegevens zijn strikt vertrouwelijk en bedoeld voor eigen gebruik. U bent persoonlijk en als enige aansprakelijk in geval deze gegevens aan een derde worden doorgegeven of indien u een derde toelaat om uw gegevens te gebruiken. U zal ons moeten vrijwaren voor alle schade die het gevolg zal zijn van het verlies en/of de aanwending door derden van deze unieke logingegevens.

3.3 Tijdens de Registratie wordt u geacht alle actuele, volledige en correcte persoonsgegevens op te geven en u verbindt er zich toe om ons voorafgaand aan elke Aankoop schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. Voor alle schade die het gevolg zal zijn van de mededeling van verkeerde, niet–actuele en/of onvolledige gegevens, dan wel van het gebrek aan mededeling van eventuele wijzigingen, zal u ons vrijwaren. Indien deze gegevens persoonsgegevens bevatten, worden zij verwerkt in overeenstemming met onze privacy policy.

ARTIKEL 4 AANBOD

4.1 De producten zoals aangeboden in de Webwinkel zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Wij zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.2 Indien wij via de Webwinkel een model, monster of voorbeeld tonen, geschiedt dit slechts bij wijze van illustratie. De Producten kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken.

4.3 Wij behouden ons het recht voor om de prijzen op onze Website te verbeteren, onder meer in geval van een materiële of andere fout.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

 

5.1 De Prijzen van de Producten worden steeds geacht te zijn vermeld in EURO en zijn inclusief BTW en andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2 De prijzen zijn inclusief de verwerkingskosten van de bestelling

5.3 De transportkosten worden berekend en vermeld op de website tijden de afrekening.

ARTIKEL 6 AANKOOP

6.1 De Aankoop van Producten via de Webwinkel is bindend voor de Koper. De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van een geplaatste bestelling. Bestellingen binden ons slechts na de schriftelijke orderbevestiging (per e-mail) uitgaande van een bij ons vertegenwoordigingsbevoegd orgaan.

6.2 In geval van een eenzijdige annulering van een Aankoop door de Koper, hebben wij recht op een schadevergoeding, die forfaitair begroot wordt op 30% van de overeengekomen Aankoopprijs (incl. belastingen, taksen en kosten), onverminderd ons recht om een vergoeding van onze reële en bewezen schade te vorderen. Indien de Koper nalaat deze schadevergoeding te betalen, zal er een forfaitaire interestvoet van 10% van toepassing zijn, te rekenen vanaf de datum van aanmaning tot de dag van algehele betaling van deze schadevergoeding.

6.3 Bent u een Klant Consument, dan beschikt u tevens over een recht op schadevergoeding bij eenzijdige annulering van een Aankoop door ons. Die vergoeding wordt forfaitair begroot op 5% van de overeengekomen Aankoopprijs (incl. belastingen, taksen en kosten), onverminderd uw recht om een vergoeding van Uw reële en bewezen schade te vorderen.

ARTIKEL 7 HERROEPINGSRECHT VOOR DE KLANT CONSUMENT

7.1 Als Klant Consument hebt u het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de levering van de Producten zonder opgave van redenen de Aankoop kosteloos te herroepen. De uitoefening van het retourrecht dient verplichtend tijdig aangemeld te worden via https://contactus.ab-inbev.com/en. De bedenktermijn van 14 kalenderdagen gaat in op de dag na de levering van het product door de Klant Consument. Tijdens de bedenktijd zal de Klant Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de Klant Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking retourneren. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Klant Consument is de Klant Consument aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het product. Wij maken er u dus attent op dat u best alle voorzorgsmaatregelen neemt bij het openen en uitpakken om uw verplichting uit dit artikel te kunnen nakomen.

7.2 Opgelet, in afwijking van artikel 7.1 geldt het herroepingsrecht niet (i) bij de levering van volgens specificaties van de Klant Consument vervaardigde goederen, (ii) bij de levering van goederen die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggestuurd, (iii) bij geleverde goederen waarvan de verzegelde verpakking werd verbroken, (iv) bij geleverde goederen die bederfelijk of beperkt houdbaar zijn of waarvan de opening een risico van voedselveiligheid met zich meebrengt waardoor het niet herverkoopbaar is, (v) alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop wij geen invloed hebben. Reeds geopende packs of individuele flessen- of blikken kunnen in ieder geval onder geen beding teruggezonden worden.

7.3 De Klant Consument dient het product terug te sturen binnen de 14 dagen na diens tijdige aanmelding van het uitoefenen van het retourrecht. De Klant-Consument dient te bewijzen dat het geleverde product tijdig werd teruggestuurd. De datum van afgifte bij de post voor een aangetekende retourzending of bij een koerierdienst zal gelden als enig bewijs.

7.4 DE KOSTEN VOOR EVENTUELE TERUGZENDING MET DE POST OF KOERIER ZIJN INTEGRAAL TEN LASTE VAN DE KLANT CONSUMENT. AANGEZIEN WIJ DE PRODUCTEN LATEN LEVEREN VIA EEN KOERIERDIENST OM DE KANS OP BESCHADIGING OF VERLIES MINIMAAL TE HOUDEN, VERWACHTEN WIJ DAT DE KLANT DE PRODUCTEN MINIMAAL VIA AANGETEKENDE ZENDING TERUGSTUURT EN ONS METEEN NA VERZENDING KOPIE VAN HET BEWIJS VAN AANGETEKENDE ZENDING OVERMAAKT OP https://contactus.ab-inbev.com/en

ARTIKEL 8 LEVERING

8.1 Levering is enkel mogelijk in Amsterdam.

8.2 We streven naar de volgende leveringstermijnen, zonder deze te garanderen.

Dag van bestelling voor 21u (GMT+2)

Verwachte leveringstermijn

dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag

Dag nadien

zaterdag-zondag-maandag

dinsdag

feestdag

 

8.3 De hierboven vermelde leveringstermijnen maken geen essentiële voorwaarde uit van onze overeenkomst en worden slechts verstrekt bij wijze van inlichting. Vertragingen ten opzichte van opgegeven levertermijnen kunnen dan ook geen aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van de Aankoop.

Bent u evenwel Klant Consument, dan heeft u recht op een levering niet later dan 30 dagen na de sluiting van de Aankoop, of bij gebreke daarvan, minstens binnen een door u schriftelijk aangegeven aanvullende termijn die redelijk is gelet op de concrete omstandigheden. Indien wij ook niet binnen deze aanvullende termijn kunnen leveren, dan mag U de Aankoop annuleren, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

8.3 Indien de leveringsplaats of omstandigheden met betrekking tot de levering wijzigen op verzoek van de Koper, of indien de Koper hiertoe onjuiste of onvolledige informatie heeft bezorgd, zijn wij gerechtigd om kosten die voortvloeien uit dergelijke wijziging of onjuiste informatie te factureren aan de Koper.

8.4 Wij werken samen met BME en PostNL om u de beste bezorgservice te bieden. Post NL biedt levering bij u thuis of op het werk aan, met een interactieve opvolging van de leveringsstatus.

Gelieve voor meer informatie het Leveringsbeleid (https://www.postnl.be/fr/reception/reception-de-colis-en-provenance-de-belgique/ ) van PARTNER te raadplegen.

Bestelling

Leveringskosten

Krat 24x25 cl

GRATIS

Gelijk of meer dan 24 blikken

GRATIS

Minder dan 24 blikken

€5,00


Wij bereiden uw bestellingen met de grootste zorg voor en hopen dat u uw producten intact ontvangt! Indien één van de producten bij ontvangst beschadigd of gebroken is, ga dan naar de rubriek "Contact" zodat we zo snel mogelijk een oplossing kunnen vinden of stuur een e-mail naar: https://contactus.ab-inbev.com/en.

ARTIKEL 9 BETALING

9.1 De betaling van Producten aan leverancier gebeurt online op het ogenblik van de Aankoop Levering. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van online betalingsmiddelen, tenzij in het geval van onze opzettelijke fout of bedrog.

Wij aanvaarden de volgende betaalmethodes: Visa, Mastercard, Bancontact (via Mollie) & Apple Pay Payconiq or Cash.

 

ARTIKEL 10 RISICO OP VERLIES OF BESCHADIGING

10.1 Bent u een Klant Consument, dan gaat het risico van verlies of beschadiging aan de producten over zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij (die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in het bezit heeft gekregen. Indien de levering geschiedt op een andere wijze dan voorgesteld door de Onderneming, dan gaat het risico over op de Klant Consument bij afgifte door ons aan de vervoerder.

ARTIKEL 11 KLACHTEN

11.1 Het is ook in uw belang dat klachten inzake geleverde Producten zo spoedig mogelijk na de vaststelling ervan en gemotiveerd aan ons worden meegedeeld. Voeg bij uw klacht voldoende bewijsstukken, zoals foto’s, ter staving van uw klacht. Klachten dienen verzonden te worden naar https://contactus.ab-inbev.com/en.

11.2 Klachten over zichtbare gebreken: indien u bij de Levering of het uitpakken zichtbare gebreken vaststelt, dan dient u ons uw klachten betreffende die zichtbare gebreken op straffe van verval, te melden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ontdekken van het gebrek. Het is evenwel zeer stellig aangeraden om die Klachten zo snel mogelijk mee te delen en te bewijzen.

11.3 Klachten over verborgen gebreken: U dient ons klachten betreffende verborgen gebreken in de Producten, op straffe van verval, te melden binnen twee maanden vanaf het ontdekken van het gebrek.

11.4 U dient elke rechtsvordering met betrekking tot zichtbare of verborgen gebreken in de Producten op straffe van verval in te stellen binnen een termijn van één jaar vanaf het ontdekken van het gebrek, zonder dat deze termijn korter zal zijn dan de garantietermijn bedoeld in artikel 12.1. Als Klant Consument kan U eveneens een klacht indienen via het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm? event=main.home.show&lng=NL)

ARTIKEL 12 GARANTIE

12.1 Wij verlenen U als Klant Consument de wettelijke garantie conform artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door u of door derden of als gevolg van de omstandigheden bedoeld artikel 12.3. Desgevallend vervalt het recht op garantie van de Koper.

13.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.

13.3 U zal ons vergoeden en vrijwaren voor alle schade die het gevolg zal zijn van een inbreuk ten aanzien van één of meerdere van uw verbintenissen uit hoofde van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 14 OVERMACHT

14.1 Indien een overmacht situatie de uitvoering van de Aankoop voor ons onmogelijk maakt, dan wel moeilijker, kostelijker en/of tijdrovender dan voorzien op het ogenblik van de Aankoop, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van deze Aankoop op te schorten tijdens de duur van de overmacht situatie. Indien deze overmacht situatie langer dan 30 dagen duurt, hebben zowel wij als Uzelf het recht om de Aankoop, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige schadevergoeding. De Aankoopprijs zal U desgevallend integraal worden terugbetaald.

14.2 Als een overmacht situatie wordt o.a. begrepen: niet, niet–tijdige of gebrekkige levering van producten of grondstoffen door pandemie, door één of meerdere leveranciers of vervoerders; elektrische panne of afsluiting; wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden; stakingen en vakbondsacties; technische problemen met betrekking tot de Webwinkel, de website of onze verkooporganisatie in het algemeen; brand, wateroverlast of ongevallen in onze onderneming.

ARTIKEL 15 SCHORSING EN BEËINDIGING

Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijden en zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de verbintenissen ten aanzien van U op te schorten wanneer U uw verbintenissen uit hoofde van deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig naleeft. Wij kunnen er desgevallend ook voor kiezen om de Aankoop van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang te ontbinden, onverminderd ons recht op een volledige vergoeding van de door ons geleden schade. Deze schade wordt forfaitair geraamd op 30% van de overeengekomen prijs (inclusief belastingen, taksen en kosten), zonder afbreuk te doen aan ons recht om een vergoeding van haar werkelijke schade te vorderen. Ben U Klant Consument, dan beschikt U over hetzelfde recht op schadevergoeding in geval van onrechtmatige ontbinding lastens ons.

ARTIKEL 16 INTELLECTUELE EIGENDOM

Wij zijn exclusief eigenaar en/of rechtmatig licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de (inhoud van de) Website, de Webwinkel en de Producten die hierop aangeboden worden. U zal ons vrijwaren voor alle schade die het gevolg zal zijn van enige inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten.

ARTIKEL 17 PRIVACY

 

17.1 Wij handelen steeds in overeenstemming met de Privacy Wetgeving, te weten de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

17.2 Wij hebben een privacy- en cookieverklaring beschikbaar gesteld op onze Website, waarvan de Klant Consument erkent kennis genomen te hebben en die te hebben aanvaard.

ARTIKEL 18 LEEFTIJDSGRENS

18.1 Wanneer je de Website bezoekt moet je eerst je leeftijd invoeren (de zogenaamde agecheck), alvorens je op de Website wordt toegelaten. De minimale leeftijd om onze website te bezoeken, dan wel aankopen te doen is 18 jaar.

18.2 Bij de levering van de bestelling kan de bezorger om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, zullen annuleringskosten ten bedrage van 10,00 euro in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 19 RESTBEPALINGEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

19.1 Behoudens in zoverre en in de mate strijdig met dwingend recht, gelden in het geval van een geschil, de gegevens die automatisch worden geregistreerd door onze soft– en hardwaresystemen, evenals de papieren uitprint van die gegevens, tot bewijs van het tegendeel.

19.2 Onze relatie wordt exclusief beheerst door het Nederlands recht.

19.3 Onze eventuele geschillen worden uitsluitend behandeld door de materieel bevoegde rechtbanken van uw woonplaats indien u een Klant Consument bent

19.4 Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en geven partijen de bevoegde rechtsmacht de bevoegdheid om de getroffen bepaling te matigen binnen de grenzen van het recht op een wijze die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.